رصد ماه کامل ، سیاره زهره و خورشید در 23 آذر ماه 95 در دانشگاه علوم تحقیقات برگزار شد
که بسیج دانشجویی دانشگاه مرودشت حوزه خواهران این برنامه را هماهنگ و برگزار کردند
تشکر ویژه از بسیج دانشجویی حوزه خواهران
و دانشجویان رشته اپتیک و لیزر